Để hiểu được tiếng Anh trong cuộc sống, bạn phải tập làm quen với các thành ngữ. Chúng được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh hàng ngày. Và điều quan trọng là phải nhận thức được chúng. Bạn cần biết ý nghĩa của chúng, và làm thế nào để sử dụng chúng để trở thành “người trong cuộc”.

thanh ngu tieng anh

Bài viết sau sẽ bạn thấy một số thành ngữ tiếng Anh phổ biến hiện đang được sử dụng. Hãy nhớ rằng, kiến ​​thức là sức mạnh

1.CRUNCH TIME: Khoảng thời gian ngau trước khi hoàn thành dự án và mọi người phải làm việc chăm chỉ

Ex: I’m not getting enough sleep these days. It’s crunch time at work

2. LET YOUR FREAK FLAG FLY: để cho người khác nhìn thấy sự độc đáo của bạn

Ex: My colleagues were surprised at the Christmas party- I let my freak flag fly and showed them a break dance routine.

3. GET OUT OF HAND: khi bạn mất quyền kiểm soát mọi thứ, chúng thoát khỏi tay

Ex: The party got out of hand and the guests started to throw bottles at each other

4. GET YOUR HEAD AROUND IT: hiểu một thứ gì đó

Ex: I just can’t get my head around the fact that Joe is leaving us.

5. DIG IN YOUR HEELS / STICK TO YOUR GUNS: từ chối thỏa hiệp hoặc thay đổi ý định

Ex: My parents wanted me to give up writing, but I dug in my heels and went on to become a famous writer.

My parents wanted me to give up writing, but I stuck to my guns and went on to become a famous writer.

6. POUND THE PAVEMENT: đi bộ trên đường để kiếm việc làm

Ex: I’d been pounding the pavement for months before I found a job in a fast food restaurant.

7. PULL A RABBIT OUT OF A HAT: làm một việc gì đó không ngờ hoặc không thể

Ex: I thought we were going bankrupt, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we landed a major contract.

8. LEAVE NO STONE UNTURNED: làm mọi cách để đạt được mục tiêu

Ex: I’ll leave no stone unturned until I find out who did this.

9. GET IT OUT OF YOUR SYSTEM: làm thứ gì đó bạn muốn trong một thời gian dài và không muốn trì hoãn nữa

Ex: I wasn’t sure how she was going to react, but I had to get it out of my system, so I told her I had found another woman.

10. STEP UP YOUR GAME: bắt đầu thể hiện tốt hơn

Ex: If you want to win this competition, you’ll have to step up your game.

11. PULL YOURSELF TOGETHER: bình tĩnh và cư xử bình thường

Ex: I understand you’ve had a bad day, but pull yourself together and get on with your job, will you?

12.  SHAPE UP OR SHIP OUT: hoặc bắt đầu thực hiện tốt hơn hoặc bỏ đi

Ex: This is the last time I’m telling you to arrive on time. Shape up or ship out.

13. CUT SOMEBODY SOME SLACK: để ai đó nghỉ ngơi/ không đánh giá ai đó quá nghiêm khắc

Ex: I was extremely busy last week. Cut me some slack and I’ll finish the report by tomorrow morning.

14. BY THE SKIN OF YOUR TEETH: vượt qua một chuyện gì đó với kết quả suýt soát

Ex: I hadn’t studied much, but passed the test by the skin of my teeth.

15. ONCE IN A BLUE MOON: khi điều gì đó hiếm có xảy ra

Ex: We used to see him all the time, but now he just visits us once in a blue moon.

16. GO DOWN IN FLAMES: chấm dứt hoặc kết thúc một cách đột ngột, nhanh chóng và bất ngờ

Ex: She’d wanted to become Managing Director, but her career went down in flames when they found out she’d been leaking information to our competitors.

17. TAR SOMEONE WITH THE SAME BRUSH: tin rằng ai đó có phẩm chất xấu tương tự một nhóm người nào đó

Ex: I don’t think much of that band, but the singer shouldn’t be tarred with the same brush. She’s got a fantastic voice.

18. COME OUT SWINGING: đối đầu và tự vệ một cách mạnh mẽ khi bắt đầu một cuộc tranh luận

Ex: Our local MP came out swinging against the current leadership and demanded that the government resign.

19. HANG IN THERE: chờ đợi và kiên nhẫn

Ex: I know you’d really like to call him, but I don’t think that’s the right thing to do now. Just hang in there and he will call you.

20. SHOOT FROM THE HIP: nói thẳng

Ex: If you want to get on well with your boss, try not to shoot from the hip next time. You don’t want to offend him, do you?

21. GO THE EXTRA MILE: nỗ lực và cố gắng nhiều hơn bình thường để dạt được mục tiêu

Ex: If you want to become proficient in English, you’ll have to go the extra mile and start learning idioms.

  My English class was great, we learnt so much because our teacher was the best, she always went the extra mile for us.

Xem thêm flashcard tiếng ANh ielts tại: https://katchup.vn/bo-katchup-flashcard-ielts-a-high-quality-xanh-02ax-pid-23